Chihuahua Ceramic Dog Mug CMG-198

Chihuahua Ceramic Dog Mug CMG-198